DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nội dung công việc

Thời gian

Giá (VNĐ )

       Thay đổi ngành nghề kinh doanh

3 ngày

600.000

Thay đổi thành viên

3 ngày

700.000

Thay đổi vốn kinh doanh

( Tăng vốn )

3 ngày

600.000

Thay đổi vốn kinh doanh

(Giảm vốn )

5 ngày

1.100.000

          Thay đổi người đại diện theo pháp luật

3 ngày

600.000

Thay đổi cổ đông sáng lập

3 ngày

700.000

         Thay đổi trụ sở ( cùng Huyện/Thành phố)

3 ngày

700.000

        Thay đổi trụ sở ( khác Huyện/Thành phố)

18-30 ngày

3.450.000

            Thay đổi tên doanh nghiệp ( Giấy chứng nhận ĐKKD )

3 ngày

600.000

       Thay đổi tên doanh nghiệp
            ( Giấy chứng nhận ĐKKD + Dấu tròn )

5 ngày

1.100.000

          Chuyển loại hình doanh nghiệp ( Giấy chứng nhận ĐKKD )

5 ngày

1.500.000

            Chuyển loại hình doanh nghiệp    
G         (Giấy chứng nhận ĐKKD + Dấu tròn )

6 ngày

1.900.000

          Bán doanh nghiệp tư nhân ( Giấy chứng nhận ĐKKD )

5 ngày

1.200.000

        Bán doanh nghiệp tư nhân
             ( Giấy chứng nhận ĐKKD + Dấu tròn )

6 ngày

1.700.000

           Thành lập chi nhánh, Văn phòng           đại diện  công ty chính đặt tại
Bắc Giang

            ( Giấy chứng nhận ĐKKD +
Con dấu )

6 ngày

1.600.000

        Thành lập chi nhánh, Văn phòng               đại diện  công ty chính đặt tại tỉnh/
TP khác

           ( Giấy chứng nhận ĐKKD + Con dấu )

8 ngày

2.500.000

        Thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

3 ngày

600.000

         Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện

15 ngày

1.500.000

           Giải thể doanh nghiệp chưa mua hóa đơn

15 ngày

2.500.000

          Giải thể doanh  nghiệp đã mua hóa đơn

21 ngày

2.800.000

Quay lại
 • quang cáo footer 1
 • quang cáo footer 2
 • quang cáo footer 3
 • quang cáo footer 4

Giới thiệu

  Cần biết về đăng ký KD

   Mẩu văn bản hành chính

    Hỏi đáp