Hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và dịch vụ khác

Trong quá trình hoạt động, tuỳ thuộc vào nhu cầu của hoạt động, Công ty có thể tiến hành các thủ tục thay đổi như:
Doanh nghiệp tư nhân:

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi vốn kinh doanh
     + Thay đổi trụ sở
     + Bán doanh nghiệp tư nhân

 (Mỗi nội dung là 600.000đ. Riêng bán doanh nghiệp tư nhân là 1.200.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ )

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi thành viên
     + Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)

     + Thay đổi trụ sở
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật

(Mỗi nội dung là 600.000đ. Riêng Thay đổi người đại diện theo pháp luật hay thành viên là 700.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ)

 
Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức:

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi trụ sở
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật

(Mỗi nội dung là 600.000đ. Riêng Thay đổi người đại diện theo pháp luật là 700.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ)

 
Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân:

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi trụ sở
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật

     + Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)

(Mỗi nội dung là 600.000đ. Riêng Thay đổi người đại diện theo pháp luật là 700.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ)

 
Công ty Cổ phần:

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi cổ đông sáng lập
     + Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)

     + Thay đổi trụ sở
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 (Mỗi nội dung là 600.000đ. Riêng Thay đổi người đại diện theo pháp luật hay cổ đông là 700.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ)

Chi nhánh, Văn phòng đại diện:

     + Thay đổi nội dung hoạt động
     + Thay đổi địa chỉ hoạt động
     + Thay đổi tên

     + Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văng phòng đại diện

(Mỗi nội dung là 700.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ)

 
Địa điểm kinh doanh:

     + Thay đổi nội dung hoạt động
     + Thay đổi địa chỉ hoạt động
     + Thay đổi tên
     + Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh

(Mỗi nội dung là 700.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ.)

 

Giải thể:
     + Giải thể Doanh nghiệp
     + Giải thể : Chi nhánh, Văn phòng đại diện
     + Giải thể địa điểm kinh doanh

 
Việc thay đổi mỗi thông tin trong đăng ký kinh doanh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của Doanh nghiệp. Với thủ tục thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh, Công ty TÂN THÀNH THỊNH sẽ trợ giúp bạn thông qua các dịch vụ sau:
 • Tư vấn nội dung cụ thể đối với vấn đề doanh nghiệp cần thay đổi
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật hiện hành;
 • Đăng ký lại con dấu (nếu cần);
 • Đăng bố cáo.

Và tư vấn các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Quay lại
 • quang cáo footer 1
 • quang cáo footer 2
 • quang cáo footer 3
 • quang cáo footer 4

Giới thiệu

  Cần biết về đăng ký KD

   Mẩu văn bản hành chính

    Hỏi đáp